Специалност “Мениджмънт на водния транспорт”

Специалност “Мениджмънт на водния транспорт” е единствената специалност на ВВМУ „Н. Вапцаров“, акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация в професионално направление „Администрация и управление“.

Специалността има за цел да задоволи увеличеното търсене на управленски кадри в динамичната интернационална среда на водния транспорт, притежаващи комбинация от управленско, икономическо, юридическо и техническо образование. В нея се подготвят бъдещите експерти и лидери в международната търговия по море, корабния бизнес, пристанищните комплекси и държавните контролни институции.

За постигането на тази цел обучението поставя силен акцент върху икономическата, управленската и езиковата подготовка, като в същото време предлага и необходимите познания за морските технологии и експлоатацията на водния транспорт.

Профилиращите учебни дисциплини са в две области. Първата е общата подготовка по икономика и управление. В нея се изучават микроикономика, макроикономика, международни икономически отношения, основи на управлението, теория на организацията, аналитични методи за вземане на управленски решения, предприемачество, управление на финансовите ресурси, международен бизнес мениджмънт и външнотърговски операции, маркетинг, организационно поведение, управление на проекти и др. Втората област дава по-тясна специализация и изучава спецификата на мениджмънта във водния транспорт. В нея се изучават търговско право и законодателство в транспорта, международни транспортни системи, корабен мениджмънт, транспортна логистика, митнически и данъчен контрол, морско и карго застраховане, корабно агентиране, чартъринг, управление на пристанищата и др.

На студентите се предлага и богат набор от избираеми и факултативни дисциплини, както и възможност за получаване на втора специалност в професионално направление „Технически науки“. Четиригодишното обучение завършва с полагане на държавен изпит.

Випускниците по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и компетентността и уменията на специалисти по управление. Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите както на управлението и икономиката, така и на техническите науки.

Още информация за специалността.

Facebook група на специалността - https://www.facebook.com/nvna.mmt