Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия

Специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия”ОКС „Бакалавър”

Специалността „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” е нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Създадена е за да подготвя специалисти в областта на информационните технологии, които навлязоха във всички сфери на морския бизнес. Широко профилната подготовка дава възможност на завършилите специалността да се реализират като IT специалисти и извън сферата на морския бизнес.

Специализираната подготовка е насочена основно към системно администриране и телекомуникации, включително компютърни мрежи. Обучаемите получават подготовка в следните направления:

Системно администриране:

- Операционна система (Linux) – основна подготовка и системно администриране, базирани на курсовете LPI (Linux Professional Institute)

- Операционна система Windows Server – инсталиране, администриране и конфигуриране на услуги, базирани на курсовете от Microsоft IT Academy.

Телекомуникации:

- Предаване на данни, компютърни комуникации и компютърни мрежи, покриващи първите четири курса от академичната програма на Cisco „CCNA – Routing&Switching” за подготовка на CCNA мрежови специалисти.

- Телекомуникационна техника, мобилни (безжични), клетъчни, радиорелейни и сателитни системи. Допълнително по избор на студента: Радиовълни и радиолинии, Антени и микровълнова техника

Програмиране и системи за управление на бази данни:

- Алгоритмизиране на задачите, обектно –ориентирано програмиране

- Системи за управление на бази данни – MS SQL (MySQL), базирани на курсовете от Microsоft IT Academy

Допълнителната специализирана подготовка е насочена към Електроника и компютърен хардуер.

 

Допълнителна подготовка с морска насоченост, по избор на студента включва: Морско дело, История на корабоплаването, Ветроходство и яхтинг, Автоматизирани системи за бедствие и безопастност (GMDSS), Автоматизирани системи за контрол на корабния трафик (VTMIS) и пристанищата.

 

Обучение по английски език

Предвидено е солидно изучаване на английски език за приетите студенти. В зависимост от нивото на владеене на езика на студентите се осигурява езиково обучение в размер до 420 учебни часа, осигуряващо солидна обща подготовка по английски език.

 

Реализация

Възможностите за професионална реализация на дипломираните бакалаври по специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” са във областта на системното администриране, телекомуникациите, мрежовите комуникации и мрежово администриране, както и допълнителни възможности  в областта на електрониката, компютърния хардуер и програмирането.

Съдържанието на голяма част от преподаваните дисциплини е съобразено със съдържанието на курсове от академичните програми на Cisco Networking Academy и  Microsoft IT Academy. По този начин се дава възможност на обучаемите за придобиване на  международно признати сертификати в областта на информационните технологии. За целта във ВВМУ функционират сертификационни центрове на Pearson VUE. Възможността за придобиване на международно признати IT сертификати по време на обучението е гаранция за успешна професионална реализация на студентите както в България, така и в целия свят.

Годишна такса за обучение: 700 лв.

 Специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия”ОКС „Магистър”

Специалността „Информационни и комуникационни технологии с морската индустрия”, ОКС „Магистър” е създадена с цел да подготвя специалисти със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на съвременните комуникационни и информационни мрежи и системи. Предназначена е за студенти, притежаващи ОКС „Бакалавър” в областта на информатиката и компютърните науки, комуникационна и компютърна техника, електротехника, електроника и автоматика.

 

Съдържание на обучението: Продължителността на обучението е три семестъра, от които последния семестър е предвиден за подготовка и защита на дипломна работа. В курса на обучение се изучават:

Защита на информационните системи, разпределени системи и системи за компютърна виртуализация, IP телефония, операционни системи – администриране на услуги. Студентите имат възможността да се запознаят с подходите и методите за провеждане на научни изследвания. Допълнително по избор на студентите се изучават: Системи за управление на процесите във водния транспорт, Програмни системи за математическо моделиране, Управление на организационни системи и Управление на проекти.

 

Формата на обучение е задочна. Препоръчва се кандидатите за обучение да са изучавали или да са запознати с компютърни мрежи, основи на програмирането, операционни системи, бази данни, телекомуникационна техника, компютърни архитектури.