За курсанти

В резултат на обучението в течение на 5 години випускникът придобива:
- висше образование по специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”  с образователно-квалификационна степен “бакалавър”от професионално направление “Военно дело” на професионална област “Сигурност и отбрана”;
- висше образование по една от предлаганите специалности в зависимост от специализацията:

- Корабоводене за ВМС
- Корабни машини и механизми за ВМС
- Военноморски комуникационни и радиотехнически системи за ВМС.