Балообразуване за кандидат-курсанти

Състезателният бал на кандидат-курсантите да се образува като сума от следните оценки:

1. математика – изпит/държавен зрелостен изпит

1. 1. удвоената оценка от конкурсния изпит по математика

1.3. или удвоената оценка от държавен зрелостен изпит по математика за оценка от положен конкурсен изпит по математика,

1.3. или удвоената оценка по точка конкурсен изпит по математика положен през 2012 г. в акредитирани граждански висши училища. Удостоверението за получената оценка да се представи от кандидат-курсанта във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в периода от деня на започване на конкурсните изпити до деня преди обявяване на класирането.;

2. по-високата оценка по математика от държавния зрелостен изпит или от дипломата за средно образование;

3. по-високата оценка по български език и литература от държавния зрелостен изпит или от дипломата за средно образование;

4. по-високата оценка по физика от дипломата за средно образование или от държавния зрелостен изпит по физика и астрономия.

[important]На кандидатите, получили оценка “неиздържал” на теста по английски език, от състезателния бал да се отнемат 0,50 съгласно Чл.32 (3) на Наредба Н-33/23.11.2011 г. [/important] [important] Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценката, която ще участва в образуването на състезателния бал, кандидат-курсантът да представи удостоверение за положения изпит по този предмет в училище, определено от началника на съответния инспекторат по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката[/important]
Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg
Връзки с обществеността
Тел: +(359) 52 552 228
Ел. Поща: public-rel@naval-acad.bg
Факс: +(359) 052 303 163