висше военноморско училище "н. й. вапцаров"

9026 Варна, ул. "В.Друмев" №73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163


Факултет
Учебна година /1 Факултетен №
Курс Класно отделение
Срок на обучение Вид на обучението
именник
на
лична карта издадена на от МВР
студент обучение по специалност
стационарен телефон
мобилен телефон
електронна поща
Постоянен адрес на студента (по лична карта):
област община град/село
бул./ул. № бл. вх. ет. ап.
Временен адрес на студента за кореспонденция:
област община град/село
бул./ул. № бл. вх. ет. ап.
ЕГН
Дата на раждане и месторождение Роден(а) на в гр.(с.) oбщ. обл.
Гражданство
Обичайно местоживеене
Предходно средно образование
тип

Точно наименование на средното училище
намиращо се в град, държава
година на завършване
специалност от средното образование
Диплома за средно образование серия № / г.
Протокол на Зрелостна комисия № / г.
Основание за прием
Семейно положение
Баща на студента
гр. (с.) обл.
ул. №
телефон
Майка на студента
гр. (с.) обл.
ул. №
телефон
Приет във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" без участие в конкурсната процедура

гр. Варна


,