Състезателен картон за ранно записване за магистър

В срок до 31 януари кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават електронната форма, към която прилагат следните документи:

1а. За завършилите висше образование -> Сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити. Завършилите висши учебни заведения извън България представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.;

1б. За завършващите висше образование -> Сканирано копие на академична справка, от която да е видно, че на студента предстои завършване през 2021 година и средния успех от курса на обучение до момента. За студентите, обучаващи се във ВВМУ, такъв документ не е необходим;

2.  Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 15 лв.): Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001, SWIFT/BIC: STSABGSF.

Картон за ранно записване магистри
  • Качените файлове трябва да бъдат във формат jpg, jpeg или pdf като съдържанието трябва да ясно четимо. Всеки от файловете трябва да се преименува в следния формат: Diplom_Ime_Familia.jpg Taksa_Ime_Familia.jpg Където името и фамилията са на кандидата. Максималния размер за дипломата е 4МБ, а за документа за внесена такса 2 МБ. Ако вашите файлове са по-големи от указания размер изпратете, като прикачени файлове на електронна поща priem.magistri@nvna.eu с имената на кандидата.