Логистика

Бакалавърската програма по „Логистика” се предлага в рамките на акредитираното професионално направление “Администрация и управление” от област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”. Същата има за цел подготовката на бъдещите специалисти в логистичните дейности, чрез изграждането у тях на умения за ефективно управление на стоково-материални ценности, както и свързаните с тях потоци между стопанските субекти.

Логистиката е област, която предлага привлекателни и непрекъснато разрастващи се перспективи за заетост, както у нас, така и в чужбина. Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация във всички сфери на икономиката с възможности за реализация като експерти и административен персонал в организации, занимаващи се с производство, търговия, транспорт и др. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, обхващат широк кръг от функции, като всички те имат ключова роля за фирмения успех. Професионалната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството, операциите и дистрибуцията на производствени фирми и организации извън материалното производство.

Обучението по специалността е четири години. Акцентите в учебния план са знанията по икономика и управление, езиковите компетентности и уменията в специфичната логистична сфера. Избираемите и факултативни дисциплини съставят повече от 40 % от учебния план и се избират от широк набор от курсове. Обучението в значителна степен е интегрирано с това по Мениджмънт на водния транспорт и студентите имат възможност с избора на няколко допълнителни дисциплини да получат образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и по „Мениджмънт на водния транспорт“. Подготовката завършва с полагане на държавен изпит.

Випускниците по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и компетентността и уменията на специалисти по управление. Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите на управлението, икономиката и транспортните услуги.

Повече информация за специалността - https://www.facebook.com/nvna.mmt