Специалности

Висше Военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” ще осъществи ранно записване за обучение през учебната 2014-2015 г. по следните специалности за ОКС бакалавър – редовно обучение:

Корабоводене

Описание на специалността

Специалността “Корабоводене” е сред основните във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), в която се подготвят командни кадри за корабоплаването. Мисията й е да подготвя офицерски кадри, които се
реализират като капитани и помощник-капитани на кораби, както и като специалисти в брегови институции и фирми, осигуряващи корабоплаването.
Над 95% от випускниците веднага получават реализация в търговския флот под различни флагове. Сред световните утвърдени фирми, с които възпитаниците на ВВМУ работят успешно, са: “K-LINE”, “Stamco Ship Management Co Ltd, ”Stargate Maritime”, “V-Ships”, “K.RIS” и др.

Мениджмънт на водния транспорт

Описание на специалността

Специалността “Мениджмънт на водния транспорт” осигурява подготовката на бъдещи експерти и лидери в областите на корабния бизнес и морската администрация, чрез усвояване на принципите и съвременните инструменти за вземане на управленски решения в контекста на международния воден транспорт.
Получената квалификация позволява на випускниците да работят във всички държавни и частни предприятия и организации на длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в тази област. Завършилите успешно се реализират като ръководни кадри на корпоративни звена и отдели в системата на водния транспорт, управленски кадри в стопански и нестопански организации, специалисти в отдели и бюра, занимаващи се с международна търговия и транспорт, маркетинг, икономически анализи и др.

Информационни и комуникационни технологии в морската индустия

Описание на специалността

Специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” е нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Създадена е за да подготвя широкопрофилни специалисти в областта на информационните технологии, които навлязоха във всички сфери на морския бизнес.
Повече информация можете да  намерите в пълното описание на специалността.

Електрообзавеждане на кораба

Описание на специалността

Специалността “Електрообзавеждане на кораба” подготвя кадри, осъществяващи техническа експлоатация и ремонт на електрообзавеждането на кораби, плаващи съоръжения и брегови пристанищни комплекси, вкл. и дейности, свързани с проектирането, конструирането и внедряването на електромеханични и електротехнологични съоръжения.
Випускниците по специалността получават безпроблемно професионална реализация в корабни компании от цял свят – в търговския флот под различни флагове, на плаващи съоръжения и брегови пристанищни комплекси, както и възможност за научно развитие във ВВМУ или в други институти.
След обучение по допълнителна магистърска програма и успешно защитена дипломна работа, те придобиват образователно-квалификационна степен “магистър” и професионална квалификация”магистър-инженер”.

Корабни машини и механизми

Описание на специалността

В специалността “Корабни машини и механизми” се подготвят висококвалифицирани корабни инженерни кадри, като випускниците получават 100% реализация на длъжностите: “вахтен механик в машинното отделение с обслужване” или “дежурен механик в машинното отделение с безвахтено обслужване” на граждански кораби с неограничена мощност на корабните силови уредби (КСУ), втори механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ до 3 000 kW, главен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ до 3 000 kW и главен механик на кораб с мощност на
КСУ до 3 000 kW по вътрешните водни пътища в Европа. Те получават назначения и на различни управленски длъжности в сферата на морския, речния транспорт и в промишлеността.
Завършилите специалност “Корабни машини и механизми” във ВВМУ са сред най-предпочитаните специалисти от корабните компании в света.

Океанско инженерство

Описание на специалността

Специалността “Океанско инженерство” е широкопрофилна и атрактивна. В нея се подготвят ръководни кадри за реализация на съвременните морски технологии, свързани с: използването на кораби и морски съоръжения за добив и преработка на нефт и газ; пренасянето на нефт и газ, с използване на дълбоководни технологии и разтоварване на танкери в открито море; производството на храни, енергия, био- и минерални ресурси от морето; използването на възобновяеми енергийни технологии, включващи оползотворяването на енергията на слънцето, вятъра, вълнението, приливите и теченията.

Експлоатация на флота и пристанищата

Описание на специалността

Специалността “Експлоатация на флота и пристанищата” е сред най-предпочитаните във ВВМУ – осигурява обучение и подготовка на експертни кадри в сферата на организацията и управлението на водния транспорт за различни операторски и експертни длъжности в пристанищната администрация и в корабоплавателните фирми.
Випускниците се реализират като организатори на производствената дейност в пристанищата, корабни агенти, корабни оператори и корабни брокери в корабоплавателни фирми, вкл. като аналитични специалисти във фирми и организации в сферата на водния транспорт. Много от тях постъпват на работа в пристанищата и корабоплавателните фирми, в които са провеждали учебната си практика.

Логистика

Описание на специалността

Бакалавърската програма по „Логистика” има за цел подготовката на бъдещите специалисти в логистичните дейности, чрез изграждането у тях на умения за ефективно управление на стоково-материални ценности, както и свързаните с тях потоци между стопанските субекти.

Логистиката е област, която предлага привлекателни и непрекъснато разрастващи се перспективи за заетост, както у нас, така и в чужбина.  Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация във всички сфери на икономиката с възможности за реализация като експерти и административен персонал в организации, занимаващи се с производство, търговия, транспорт и др. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, обхващат широк кръг от функции, като всички те имат ключова роля за фирмения успех. Професионалната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството, операциите и дистрибуцията на производствени фирми и организации извън материалното производство.

Обучението по специалността е четири години. Акцентите в учебния план са знанията по икономика и управление, езиковите компетентности и уменията в специфичната логистична сфера. Избираемите и факултативни дисциплини съставят повече от 40 % от учебния план и се избират от широк набор от курсове. Обучението в значителна степен е интегрирано с това по Мениджмънт на водния транспорт и студентите имат възможност с избора на няколко допълнителни дисциплини да получат образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и по „Мениджмънт на водния транспорт“. Подготовката завършва с полагане на държавен изпит.

Випускниците по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и компетентността и уменията на специалисти по управление. Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите на управлението, икономиката и транспортните услуги.

За повече информация за специалността: https://www.facebook.com/nvna.mmt