Логистика – магистърска програма

Магистърската програма по логистика на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” предлага изключителната възможност за създаване на управленски кадри и реализация в сферата на логистиката в цял свят. За първи път се дава възможност студентите да получат дипломи от два различни университета в две различни държави-членки на Европейския съюз:

- Диплома за Магистърска програма по Инженерство и логистика, специализация по Глобална логистика, издавана от университета в Артуа, Франция

- Диплома за Магистърска програма по Логистика, издавана от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Квалификация
Завършилите магистърската програма по Логистика могат да работят навсякъде, където е необходимо управление на материали, енергия и хора. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Освен това, логистиката е свързана с бизнес планиране за управление на материали, услуги, информация и капиталови потоци.
Квалификацията от магистърския курс по Логистика може да бъде приложена в няколко направления: стопанска логистика, инженерна логистика, информационна логистика, военна логистика, заводска и вътрешнозаводска логистика, логистика на пласмента.

Изискване към кандидатите:
Необходими са следните документи за кандидатстване:
- Ксерокопия на дипломи (диплома за средно образование и диплома за университетско образование – бакалавър) или еквивалентни документи;
- Подробен учебен план и извлечения на дисциплините, изучавани в университета, и оценките получени за тях;
- Акт за раждане;
- Сертификат за езиково ниво по френски език – B2.
Документите трябва да бъдат преведени на френски език и легализирани.

Съдържание на обучението
Випускниците ще получат фундаментална подготовка в сферата на Логистика, Управление, Планиране, Прогнозиране, Информатика и др. Обърнато е специално внимание на езиковата подготовка. Предлага се обучение по френски, немски , английски и руски език.

Обучението е с продължителност две години. Първата година на обучение ще бъде проведена във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Третият семестър или цялата втора година /трети и четвърти семестър/ обучението ще продължи в Университета Артуа по Магистърската програма 2 – Инженерство и логистика, специализация по Глобална логистика, научно- изследователско или професионално направление, съответстваща на 30 ECTS (3-ти семестър) или 60 ECTS (3-ти и 4-ти семестър). За да бъдат допуснати до втората година на Магистърската програма на Университета Артуа, студентите трябва да са завършили успешно първата година от Магистърската програма по Логистика във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и след преглеждане на тяхното досие да са получили положително становище от комисията по приема на Университета Артуа.

За повече информация вижте изучаваните дисциплини през двете години тук /за да прочетете този файл е нужно да имате инсталирано приложение за четене на pdf файлове/.

Курсове
ВВМУ дава възможност за съфинансиране на обучението чрез програма „Еразъм” като на изпратените и приети за обучение в Университета Артуа студенти ще бъде осигурена стипендия.
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” предлага Магистърската програма по „Логистика“ и за бакалаври, които евентуално няма успеят да се включат в ограничения прием  на приемащия университет – Университета Артуа, Франция. В този случай те ще получат диплома от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за магистър по Логистика.

Реализация
Над 95% от завършилите магистърската програма могат да получат веднага реализация като управленски кадри във фирми в сферата на : стопанска логистика, инженерна логистика, информационна логистика, военна логистика, заводска и вътрешнозаводска логистика, логистика на пласмента.