Подаване на документи за магистърски курс

След попълване на електронната форма всеки кандидат трябва да направи следното:

В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават лично следните документи:

1. заявление до Началника на училището по образец;

2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;

3. декларация, че кандидатът не употребява наркотични и упойващи вещества;

4. декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства;

5.  Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 20 лв.): SG “Експресбанк”-АД – IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.

Картон магистри
Важна информация при попълване на формата

Попълвайте всички посочени полета на кирилица, като за имената записвайте с първа главна и последващи малки букви.
За абривиатури използвайте големи букви.
При записване на данните от дипломата си за висше образование използвайте посочените в полетата примерни формати.

Завършено друго висше учебно заведение се попълва само ако е различно от ВВМУ.