Подаване на документи за магистърски курс

След попълване на електронната форма всеки кандидат трябва да направи следното:

В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават електронната форма, към която прилагат следните документи:

1. сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;

2.  Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 20 лв.): Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001, SWIFT/BIC: STSABGSF.

 

Картон магистри
  • Качените файлове трябва да бъдат във формат jpg, jpeg или pdf като съдържанието трябва да ясно четимо. Всеки от файловете трябва да се преименува в следния формат: Diplom_Ime_Familia.jpg Taksa_Ime_Familia.jpg Където името и фамилията са на кандидата. Максималния размер за дипломата е 4МБ, а за документа за внесена такса 2 МБ. Ако вашите файлове са по-големи от указания размер изпратете, като прикачени файлове на електронна поща priem.magistri@nvna.eu с имената на кандидата.
Важна информация при попълване на формата

Попълвайте всички посочени полета на кирилица, като за имената записвайте с първа главна и последващи малки букви.
За абривиатури използвайте големи букви.
При записване на данните от дипломата си за висше образование използвайте посочените в полетата примерни формати.

Завършено друго висше учебно заведение се попълва само ако е различно от ВВМУ.