Съобщение

Военноморското училище в Анаполис, Мериленд, САЩ обявява прием на курсанти и студенти, приети във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през учебната 2015/2016г. за учебната 2016/2017 година. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са на възраст от минимум 17 години и да нямат навършени 23 години към дата 01.07.2016 г.;
- да не са семейни, бременни и да не са задължени по закон да се грижат за дете/деца;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- да са в добро здравословно състояние;
- да са в много добра физическа форма и да имат военна подготовка;
- да са приети с общ бал не по-нисък от 25 за всички специалности;
- да притежават много добри познания и комуникативни умения по английски език: преминат TOEFL*;
- да преминат тест SAT или ACT*.
* валидни са резултати от стандартни тестове TOEFL и SAT/ACT, проведени пред представители на фондация „Фулбрайт“ или „Св. Св. Кирил и Методий“ (таксите за явяване на тестовете са за сметка на кандидатите).

Кандидатите, които отговарят на посочените условия, подават рапорти/заявления до министъра на отбраната чрез Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ до 06.11.2015 г.

Към рапорта/заявлението се прилагат:

- нотариално заверено копие от дипломата за завършено средно образование;
- копие от акта за раждане;
- медицинско свидетелство (без превод и легализация);
- свидетелство за съдимост;
- служебни бележки от Националната следствена служба и от служба “Военна полиция”, удостоверяващи, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство.

До 05.02.2016 г. кандидатите за обучение да представят резултатите от изпитите TOEFL и SAT/ACT.

На одобрените кандидати по време на обучението във Военноморското училище в Анаполис, Мериленд, САЩ се поемат финансовите разходи за обучение, настаняване, хранене, пътуване от/до САЩ (еднократно), медицинска застраховка и студентска виза и такса SEVIS за обработка на документи.

Кандидатите, заминаващи на обучение във Военноморското училище в Анаполис, Мериленд, САЩ сключват договори за военна служба.

Публикувано в категория Новини