Успешно подаден картон за кандидат за студент във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

Вашите данни бяха приети от системата за електронно подаване на документи.