временна за условия от изпита

Условия за попълване на формата

1. За попълване на формата трябва да използвате само кирилица и арабски цифри /там където се изисква попълване на числа/
2. Попълващият формата носи отговорност за достоверността на попълнениете данни и при неправилно попълване не се допуска до изпит.
3. Попълването на всички полета е задължително, като формата за съответното поле е както следва:
за Факултетен номер – Факултетния номер се взима от студентската книжка
Пример: 091304

за  Класно отделение се записва актуалното класно отделение, в което се води студента към момента на изпита.

за  Дата – се въвежда дата във вида ДД.ММ.ГГГГ с разделител точка – 17.10.2012.

за  Дисциплина – се въвежда код на дисциплината съгласно Списък със дисциплините. Например: за дисциплина “Радиоелектроника” се записва код 196 .

за Код на преподавателя – се въвежда код съгласно Списък със Кодове на преподаватели.

Например: за доц.д-р Георги Иванов се записва код 1301.

4. Попълването на формата не отменя задължението за попълване и предаване на Заявление за явяване на поправителен изпит и с прикачен документ за платена такса за поправителен изпит, ако се явявате на такъв.
5. При попълване на формата ще получите на посочения електронен адрес посочената от вас информация.