Балообразуване за кандидат-студенти

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Мениджмънт на водния транспорт”се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата за средно образование,

2. оценката от зрелостния изпит по български език и литература,

3. оценката от втори зрелостен изпит, умножена с коефициент 3 (три), ако изпитът е по география и икономика, математика, английски, немски или руски език, или умножена с коефициент 2 (две), ако изпитът е по друг предмет.

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички останали специалности се образува като сбор от:

1. оценката от дипломата по математика,

2. оценката от дипломата по физика,

3. оценката от зрелостен изпит по български език и литература,

4. по избор на кандидата , както следва :

4.1. удвоената оценка от втори зрелостен изпит, когато същият е по математика или по физика и астрономия;

4.2. точковата оценка от изпит а-тест по математика, положен във ВВМУ (до 12 точки);

4.3. удвоената оценка от изпит по математика, положен в друго висше училище , ако е различна от „ слаб (2 ,00 )“ .